Όροι Διαγωνισμού “Spread the Love”

1. Διοργάνωση
Η εταιρεία «FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία», καλούμενη εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (23o χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας, 145 65) στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της, διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρεία « QIVOS-WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ» (εφεξής «QIVOS»), την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο “ Spread the Love ” (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν α) τα μέλη και κάτοχοι κάρτας του προγράμματος επιβράβευσης αγορών Exclusive του δικτύου καταστημάτων Folli follie Group Stores και β) πελάτες -μέλη του ηλεκτρονικού καταστήματος www.follifollie.com/gr της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, βάσει του συνόλου των συναλλαγών – αγορών κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται κατωτέρω).
2.2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ικανοί για δικαιοπραξία, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία και στην Qivos, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι του β’ βαθμού.
2.3. Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής, αυτή θα ακυρώνεται, η δε ακύρωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης του δώρου.
2.4. Εκάστη συναλλαγή κατά τα ανωτέρω ισούται με μια συμμετοχή. Έκαστος πελάτης έχει δικαίωμα για περισσότερες από μία συμμετοχές στον Διαγωνισμό, αλλά μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.
3. Έναρξη – Λήξη
Έγκυρες Exclusive συναλλαγές για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό θεωρούνται μόνο αυτές που θα πραγματοποιηθούν α) από τις 09.00 π.μ. της 09.02.2018 έως τις 21:00 μ.μ. της 14.2.2018 στo δίκτυο καταστημάτω FF GROUP Stores της Διοργανώτριας Εταιρείας ή / και β) από τις 09.00 π.μ. της 09.02.2018 μέχρι τις 21:00μ.μ. της 14.2.2018 στο e-shop www.follifollie.com/gr

4. Κλήρωση – Δώρα
4.1. Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί με ευθύνη της Qivos στις 15.2.2018 και ώρα 16:00 μ.μ. στην έδρα της, παρουσία του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Χαλικερά ή του νομίμου αναπληρωτή του, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Qivos, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου.
4.2. Η κλήρωση θα αναδείξει συνολικά τέσσερις (4) νικητές και τέσσερις (4) αναπληρωματικούς (για την περίπτωση που οι νικητές εκπέσουν ή ακυρωθεί η συμμετοχή τους κατά τα κατωτέρω).
4.3. Οι νικητές της κλήρωσης κερδίζουν από:
• 1ος νικητής: Ένα πακέτο θεραπείας Passa Hammam για 2 άτομα στο Polis Hammam στις 20/2/2018, ώρα 19:00 μμ.
Πληροφορίες: www.polis-hammam.gr

• 2ος νικητής: Spa και μασάζ για 1 ημέρα στο Margi Hotel στην Βουλιαγμένη
Πληροφορίες: http://www.themargi.gr/el/

• 3ος νικητής: ‘Ένα δείπνο για 2 στο Premiere restaurant στο Intercontinental hotel.
Πληροφορίες:http://www.athenaeumintercontinentalathens.com/en/restaurants-and-bars-en/premiere1/101-premiere-menus

• 4os νικητής: Μία διαμονή για 2 και δείπνο στο πολυτελές ξενοδοχείο 4* Grecotel Vouliagmeni Suites.
Πληροφορίες:http://www.grecotel.com/el/index.html?utm_source=folie-folie&utm_medium=banner&utm_campaign=201802-Folie-Folie-Valentine-Contest-Grecotel-EL
Οι νικητές μπορούν να επιλέξουν τις ημερομηνίες της διαμονής τους έως και το τέλος Φεβρουαρίου κατόπιν διαθεσιμότητας και εκτός επίσημων εορτών & αργιών.
4.4. Το δώρο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.
4.5. Τα δώρα δεν αντικαθίστανται με μετρητά ούτε με άλλα προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες.
5. Ενημέρωση Νικητή
Οι νικητές που θα αναδειχθούν από τους πελάτες του δικτύου καταστημάτων FF GROUP Stores και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.follifollie.com/gr θα ειδοποιηθούν μέσω sms και τηλεφωνικής κλήσης στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην εγγραφή τους στο πρόγραμμα Exclusive. Οι νικητές από το ηλεκτρονικό κατάστημα θα ενημερωθούν μέσω email και τηλεφωνικής κλήσης (σε περίπτωση που έχουν δώσει το κινητό τους κατά την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα).
6. Παράδοση Δώρου – Έκπτωση Νικητή
6.1. Ο χρόνος και ο τόπος παραλαβής των δώρων θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα γνωστοποιηθεί στους νικητές, οι οποίοι κατά την παραλαβή υποχρεούνται να επιδείξουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο εν ισχύ. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε περαιτέρω έγγραφα, τα οποία κρίνει απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή.
6.2. Αν οποιοσδήποτε νικητής δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια Εταιρεία, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του μετά από διάστημα 5 ημερών από την στιγμή που έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω ή εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν μπορέσει να προσκομίσει οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο για την παραλαβή, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και προχωρά στην παράδοση του δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

7. Ακύρωση Συμμετοχής
Οποιοσδήποτε συμμετέχων, ακόμη και ο νικητής, μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο αν συντρέξει έστω και ένας από τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους, (β) σε περίπτωση που τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδή ή / και ελλιπή, ή / και (γ) σε περίπτωση που έχει παραβεί κάποιον από τους παρόντες όρους ή / και τον νόμο εν γένει ή / και η συμπεριφορά του προσβάλλει την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή / και συντρέχει άλλη παρόμοια περίπτωση.
8. Υποχρεώσεις της Εταιρείας
Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ούτε έναντι των νικητών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία σχέση με: Polis Hammam., The Margi Hotel, Premiere Restaurant & Vouliagmeni Suites και με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα παρασχεθούν από αυτές στο πλαίσιο των δώρων και, ως εκ τούτου, ουδεμία σχετική εγγύηση παρέχει ούτε έχει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.
9. Προσωπικά Δεδομένα
9.1. Οι συμμετέχοντες ρητώς συμφωνούν και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τους, τα οποία έρχονται σε γνώση τους βάσει των παρόντων όρων, με σκοπό την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, την διαχείριση του πελατολογίου της, και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της Qivos, η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας.
9.2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία εγγυάται ότι όποιες πληροφορίες συλλέγονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς κοινοποίηση αυτών σε τρίτους, πλην της Qivos που αναφέρονται ανωτέρω.
9.3. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και το δικαίωμά τους να ανακαλέσουν τη συναίνεση τους για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων ή να ζητήσουν τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης.
10. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή / και να τροποποιήσει όλους τους παρόντες όρους ή / και να αντικαταστήσει τα προσφερόμενα δώρα. Με δεδομένο δε ότι τα δώρα παρέχονται εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας από ελευθεριότητα και ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν συνεπάγεται καμία επιβάρυνση (οικονομική ή άλλη) για τους συμμετέχοντες, ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Qivos έναντι των συμμετεχόντων σε περίπτωση ματαίωσης / τροποποίησης των παρόντων όρων ή / και αντικατάστασης του δώρου.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών.
12. Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των παρόντων Όρων Συμμετοχής, οι οποίοι καθ’ όλη την χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας Εταιρείας http://www.ffgroupexclusive.gr στην κατηγορία «Προσφορές».

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνισμό ή / και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διοργανώτρια Εταιρεία,Τ. 210 9699445 ή μέσω e-mail: egiagkoudaki@ffgroup.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας για:
Polis Hammam: Αυλητών 6-8, 10554, Ψυρρή, Τ: 210 321 20 20
The Margi Hotel: Λητούς 11, Βουλιαγμένη, Τ: 210 8929000
Premiere Restaurant: Intercontinental Hotel, Λεωφ. Συγγρού 89-93, T: 210 9206981
Vouliagmeni Suites: Grecotel Boutique Hotel, Πανός 8 & Χλόης, Βουλιαγμένη, Τ: 210 8964901